Všeobecné obchodní podmínky využívání Blinkee.city

provozované v ČR společností E-sharing s.r.o., IČ: 26453576, vedená u Městského soudu v Praze sp.zn. C 83286, sídlo: Praha 1, Václavské nám. 57/813, PSČ 11000 (dále jen „Společnost“).

 1. Obecná ustanovení
  1. Společnost poskytuje služby krátkodobého pronájmu motocyklů - elektrických skútrů koncovým zákazníkům pod obchodní značkou blinkee.city (dále také „Služba“). Služba je poskytována Společností, a to ve spolupráci (na základě franšízové smlouvy) se společností Green Electricity Sp. z o.o. (společnost s ručením omezeným), se sídlem na adrese ul. Matuszewska 14, 03-876 Varšava, Polsko, zapsané v Národní rejstříku (National Court Register) pod KRS číslem 0000643112, NIP č. 5272783384 a REGON č. 365684 (dále také „GE“).
  2. Tyto podmínky stanoví zásady a všeobecné obchodní podmínky využívání Služby a rovněž zásady a všeobecné obchodní podmínky Dílčích smluv o pronájmu Vozidla.
  3. Společnost umožňuje registrovanému Zákazníkovi pronajmout si Vozidlo prostřednictvím mobilní Aplikace instalované na mobilním zařízení Zákazníka.
  4. Využitím Služby Zákazník souhlasí s těmito Podmínkami a splnění veškerých obchodních podmínek zde specifikovaných je základem a podmínkou pro využívání Služeb a rovněž tak Vozidel.
 2. Vymezení pojmů
  1. Podmínky - tyto všeobecné obchodní podmínky popisující zásady a podmínky využívání Služby.
  2. Smlouva - smlouva Zákazníka se Společností ohledně využití Služby stanovující vzájemná práva a povinnosti popsané v Podmínkách. Má se za to, že Smlouva dle těchto Podmínek je automaticky uzavřena v okamžiku registrace Zákazníka v Systému blinkee.city za předpokladu, že Zákazník při registraci vyjádří souhlasné stanovisko s Podmínkami.
  3. Služba - služba, kdy si Zákazník může pronajmout Vozidla od Společnosti za úplatu.
  4. GE - Green Electricity Sp. z o.o. - společnost s ručením omezeným se sídlem na adrese ul. Matuszewska 14, 03-876 Varšava, Polsko, zapsanou u Oblastního soudu pro hlavní město Varšava, 12. Obchodní divize Národního rejstříku pod číslem KRS: 0000643112, NIP č. 5272783384, REGON č. 365684398. Kontaktní údaje: tel.: +48 (22) 290 25 25, email: www.blinkee.city/pl
  5. Dílčí smlouva o pronájmu Vozidla - smlouva uzavřená mezi Zákazníkem a Společností na dobu trvání pronájmu Vozidla, upřesňující vzájemná práva a povinnosti v souladu s obsahem Podmínek, uzavřená prostřednictvím Služby v rámci Systému blinkee.city.
  6. Blinkee.city - systém zprostředkování pronájmu Vozidel vytvořený společností GE včetně softwaru umožňujícího pronájem Vozidel.
  7. Mobilní aplikace - aplikace umožňující přístup k pronájmu Vozidel, dostupná na mobilních zařízeních s operačními systémy Android a iOS.
  8. Vozidlo - vozidlo, které je vybaveno telemetrickým zařízením a které může být pronajato v rámci Služby. Každé vozidlo má svůj vlastní popis v systému a aplikaci. V závislosti na typu vozidla lze aplikovat různé ceníky. Systém rozeznává tři typy vozidel:
   1. Skútr - typ mopedu, dvou či tří kolé vozidlo vybavené elektrickým motorem s maximálním výkonem 4 kW, jehož konstrukce omezuje rychlost jízdy na maximálně 45 km/h,
   2. Jízdní kolo - vozidlo s maximální šířkou 0.9 m poháněné svalovou silou osoby toto vozidlo řídící; jízdní kolo může být vybaveno pomocným elektrickým pohonem poháněným pedály s maximálním napětím 48 V a uvedeným stálým výkonem maximálně 250 W. Jízdní kolo v systému blinkee.city má na zadním kole zámek jako ochranu před neoprávněným pronájmem,
   3. Koloběžka - vozidlo vybavené elektrickým motorem, které umožňuje pohyb jedné osobě.
  9. Zákazník - uživatel Služby, který vyjádřil souhlas s Podmínkami a zaregistroval se do systému.
  10. Doba pronájmu - doba od okamžiku pronajmutí Vozidla do jeho navrácení náležitým způsobem popsaným v Podmínkách.
  11. Oblast poskytování služby - oblast, v níž je možné si pronajmout a navrátit Vozidlo bez příplatku. Hranice oblasti poskytování služby jsou definovány na webové stránce www.blinkee.city/cs a dostupné v mobilní aplikaci.
  12. Ceník - ceník služeb a poplatků Služby tvořící Přílohu č. 1 Podmínek. Ceník je dostupný na webové stránce www.blinkee.city/cs.
  13. Území - administrativní jednotka konkrétního města či země v Podmínkách, na jejímž území poskytuje Společnost vozidla k pronájmu v rámci systému blinkee.city.
  14. Aplikace – mobilní aplikace/software, který slouží k registraci Zákazníků a využívání Služeb.
 3. Všeobecné obchodní podmínky využívání Služby
  1. Služby může využívat jakákoliv fyzická osoba, která je ve vztahu k příslušnému Vozidlu způsobilá k právnímu jednání a má příslušné oprávnění Vozidlo řídit, přičemž:
   1. ve vztahu ke skútru osoba:
    1. starší 15 let, po předchozím písemném povolení k použití poskytnuté rodiči nebo zákonnými zástupci. a
    2. s platným oprávněním řídit elektrický skútr o výkonu: 3,1 kW, tj. s platným řidičským průkazem typu A nebo B,
    3. oprávněním řídit na území ČR,
   2. ve vztahu ke koloběžce osoba starší 15 let, po předchozím písemném povolení k použití poskytnuté rodiči nebo zákonnými zástupci.
   3. ve vztahu ke kolům osoba:
    1. starší 15 let, po předchozím písemném povolení k použití poskytnuté rodiči nebo zákonnými zástupci.
  2. Zákazník je povinen se před využitím Služby registrovat a poskytnout osobní údaje vyžadované pro registraci, tj. zejména:
   • souhlas s Podmínkami,
   • propojení platební karty umožňující platbu či dobití účtu využívajícího metodu předplatného,
   • dodržování minimálního zůstatku na účtu Zákazníka v okamžiku každého pronájmu v minimální výši CZK 100 v případě volby platební metody předplacením.
  3. Společnost pronajímá Vozidlo Zákazníkovi dle těchto Podmínkách na základě Dílčí smlouvy o pronájmu Vozidla.
  4. Společnost připouští možnost poskytování služeb uživatelům, mimo jiné:
   1. skupinový pronájem více Vozidel,
   2. zakoupení předplatného prostřednictvím Aplikace,
   3. organizace reklamních kampaní - podrobnosti ohledně slev a doby jejich platnosti jsou specifikovány v aktuálních podmínkách reklamních akcí, přístupných na webové stránce systému
   4. dárkový poukaz - je poukaz, který nabízí GE či Společnost a který umožňuje dobití účtu Zákazníka formou určitého počtu od poplatku osvobozených minut jízdy. Prostředky z poukazu či bezplatné minuty pro řidiče jsou využity přednostně, před prostředky hrazenými Zákazníkem.
 4. Odpovědnost / závazky
  1. Práva, závazky a odpovědnost Společnosti:
   1. Společnost, resp. GE, není povinna poskytovat mobilní Aplikaci pro všechna mobilní zařízení. Podporovaná zařízení využívají systém Android či iOS.
   2. Společnost, resp. GE, si vyhrazuje právo na změnu technických funkcí a obsahu mobilní Aplikace.
   3. Společnost zajišťuje, aby technický stav Vozidel umožňoval jejich náležité využití.
  2. Povinnosti Zákazníka:
   1. Zákazník je odpovědný za užívání Vozidla v souladu s přslušnými právními předpisy, jejich záměrem a těmito Podmínkami.
   2. Zákazník je jediná osoba, která smí řídit Vozidlo. On/ona nesmí Vozidlo poskytnout jiným osobám k řízení. Tato povinnost se nevztahuje na skupinové pronájmy, popsané dále.
   3. Zákazník se zavazuje vrátit Vozidlo ve stejném technickém stavu, v jakém se nacházelo v okamžiku pronájmu, s výjimkou známek standardního opotřebení. Zákazník je odpovědný za následky událostí/nehod, k nimž dojde v důsledku jeho / jejího porušení závazných právních předpisů během užívání Vozidla v rámci podmínek specifikovaných v těchto Podmínkách.
   4. Zákazník je za Vozidlo odpovědný od okamžiku jeho pronajatí do okamžiku navrácení Vozidla v souladu s Podmínkami, a rovněž v případě jeho zanechání na místě, které je zakázáno či není v souladu s právními předpisy. Obzvláště je Zákazník povinen vyvinout přiměřenou aktivitu, aby předešel škodám a krádeži Vozidla vzniklým od okamžiku pronajatí Vozidla do okamžiku jeho navrácení.
   5. Veškeré závady je třeba oznámit telefonicky, emailem či pomocí formuláře v aplikaci. V případě jakékoli závady zabraňující v další jízdě je Zákazník povinen jízdu ukončit a telefonicky uvědomit Společnost.
   6. Pokud se během pronájmu Vozidlo stane předmětem nehody, krádeže, vznícení či poškození (včetně těch způsobených zvířaty), je Zákazník povinen okamžitě kontaktovat příslušnou veřejnou službu (hasiči, policie, atd.) a zaměstnance Společnost na tel. +420 608 44 99 22. Policii / hasiče je nutné informovat, že Vozidlo, které se stalo účastníkem incidentu, je elektrické.
   7. V případě účasti na nehodě či havárii je Zákazník povinen poskytnout nezbytné osobní údaje v souvislosti s postupem prováděným pojistitelem.
   8. Zákazník je povinen informovat Společnost, a to písemně či emailovou poštou (na adresu: contact.cz@blinkee.city), o veškerých podrobnostech události, a to do 2 dnů od výskytu události.
   9. Je zakázáno používat Vozidla osobami pod vlivem alkoholu, jiných omamných látek, psychotropních látek či náhražek v souvislosti s bojem proti drogové závislosti, silných léků proti alergiím či jiných léků, které ze své podstaty vylučují či doporučují zdržet se řízení vozidel.
   10. Je zakázáno používat Vozidlo pro závodění, skoky, kaskadérské triky, motoristické sportovní akce, veškeré závody, testování silnic, lekce autoškoly a komerční přepravu, a používat Vozidlo k táhnutí či tlačení čehokoli bez předchozího souhlasu Společnosti.
   11. Je zakázáno převážet předměty či látky, jejichž stav, rozměry, tvar či váha mohou ovlivnit bezpečnost silničního provozu.
   12. Je zakázáno převážet hořlavé, toxické či jinak nebezpečné látky.
   13. Je zakázáno používat Vozidlo k veškerým nezákonným účelům.
   14. Je zakázáno převážet děti mladší 12 let.
   15. Je zakázáno cestovat do zahraničí za použití Vozidla.
   16. Je zakázáno používat Vozidlo způsobem, který není v souladu s dopravními předpisy.
   17. Je zakázáno používat Vozidlo mimo silnice dle dopravních předpisů.
   18. Používání Vozidla způsobem, který není v souladu s právními předpisy či Podmínkami, opravňuje Společnost ukončit Dílčí smlouvu o pronájmu Vozidla.
   19. Zákazník nese odpovědnost a zavazuje se uhradit veškeré pokuty a zákonem stanovené veřejné poplatky uplatněné na Zákazníkovi v souvislosti s jeho užíváním Vozidla.
   20. Je zakázáno přepravovat pronajaté vozidlo za použití jakéhokoli jiného vozidla za tímto účelem.
  3. V případě prokázaných škod plynoucích z nepatřičného užívání Vozidla z důvodů, které lze připsat na vrub Zákazníka, má Společnost právo požadovat po Zákazníkovi náhradu škody, částečně či zcela, v souladu s příslušnými právními předpisy. Výše náhrady závisí na konkrétní události. Příslušná výše náhrady pro nejčastější škody je vyznačena v Ceníku, který je k dispozici na www.blinkee.city/cs.
  4. Společnost má právo požadovat náhradu vzniklé škody ve výši skutečné hodnoty poškození v případě, jestliže tato převyšuje částky uvedené v ceníku.
  5. Je zakázáno provádět veškeré opravy, úpravy, výměny součástek na Vozidle.
  6. V případě havárie způsobené chybou Zákazníka je za účelem náležitého provedení platby v rámci pojištění občansko-právní odpovědnosti Společnosti nezbytné přivolat na místo události policii.
 5. Registrace / Uzavření smlouvy
  1. Nezbytnou podmínkou k využívání Služeb je registrace Zákazníka a jeho úspěšné ověření. Úspěšné ověření Zákazníka je podmínkou uzavření Dílčích smluv o pronájmu Vozidla.
  2. Podmínkou registrace může být uhrazení registračního poplatku.
  3. Registrace probíhá prostřednictvím mobilní Aplikace dostupné ke stažení na www.blinkee.city nebo na Google Play / App Store následovně: - vyplněním zde dostupného formuláře a následováním instrukcí během registrace poskytovaných. Údaje, které je při registraci nutné poskytnout:
   1. Email
   2. Jméno
   3. Příjmení
   4. Telefonní číslo
   5. Datum narození
  4. V dalším kroku poskytuje Zákazník fotografii dokumentu opravňujícího jej k řízení vozidel.
  5. Přeje-li si tak, může Zákazník poskytnout IČ a jméno společnosti za účelem vystavení daňového dokladu.
  6. Aktivační Poplatek je hrazen prostřednictvím platební karty spolu s možností jejího uložení za účelem schopnosti provádět pozdější platby za využití Vozidla bez nutnosti poskytování kompletních údajů o platební kartě (rychlá platba) či dobíjení účtu prostřednictvím předplatného.
  7. Ověření a aktivace účtu jsou prováděny odesláním scanu či fotografie řidičského průkazu / průkazu totožnosti v systému blinkee.city (volba "Dokumenty"). Dokument lze ověřit automaticky. V případě problémů s ověřením nebo na žádost Uživatele lze ověření provést manuálně oprávněný zaměstnancem.
  8. Není dovoleno předat mobilní telefon Zákazníka s přístupem do mobilní Aplikace či předat osobní přihlašovací údaje (přihlašovací jméno a heslo) třetím stranám.
  9. Podmínkou registrace je poskytnutí pravdivých údajů, souhlas se všeobecnými podmínkami stanovenými v Podmínkách. Správcem osobních údajů je GE. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak nezbytné za účelem užívání Služeb. Neposkytnutí osobních údajů znemožňuje užívání Služeb. Informace o ochraně osobních údajů jsou k dispozici v Zásadách ochrany osobních údajů.
  10. Je třeba, aby Zákazníci informovali Společnost písemně či emailovou poštou contact.cz@blinkee.city o změnách v údajích (obzvláště o změnách emailové adresy, čísla mobilního telefonu, platebních údajů, ztrátě řidičského průkazu). V případě, že vložené údaje nejsou aktuální, účet Zákazníka může být zablokován.
  11. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze za účelem provozu Služeb a jiným subjektům spolupracujícím s GE mohou být zpřístupněny výhradně v rámci příslušných právních nařízení, za účelem poskytování souvisejících služeb a uzavření a plnění Dílčí smlouvy o pronájmu Vozidla.
  12. Zákazník může rovněž souhlasit se zasíláním textových zpráv či elektronické pošty obsahující informační materiály, aplikaci blinkee.city a marketingové materiály v souvislosti se službami poskytovanými Green Electricity a spolupracujícími subjekty, včetně prostřednictvím Systému blinkee.city, rovněž s anonymními dotazníky zasílanými elektronickou poštou či dostupnými přímo v Systému blinkee.city, využívanými GE ke sběru demografických a profilových údajů od Zákazníků blinkee.city. Tyto údaje budou využity ke studiu preferencí Zákazníků a úpravě nabídky GE dle jejich očekávání, rovněž ke statistickým analýzám a vytváření kolektivního obrazu Zákazníků poskytnutého marketingovým partnerům GE. Přijímání informačních materiálů a odhalení výše zmíněných údajů je vždy dobrovolné, a Zákazník může od přijímání informačních materiálů či dotazníků kdykoli odstoupit.
  13. Obsah konkrétní Dílčí smlouvy o pronájmu Vozidla je přístupný pouze stranám této Dílčí smlouvy o pronájmu Vozidla a GE. Každý Zákazník, který dokončil registrační proces, bude mít po přihlášení přístup ke své Dílčí smlouvě o pronájmu po dobu jejího uchování v systému IT. Údaje o Zákazníkovi týkající se konkrétní Dílčí smlouvy o pronájmu jsou uloženy systémem IT v systému blinkee.city. V případě podání stížnosti jsou tyto údaje uchovány do ukončení vyřizování stížnosti a možného soudního řízení tímto vyvolaného, uznání oprávněnosti Zákazníkovy stížnosti, za účelem důkazním, maximálně 6 let od data odpovědi na stížnost. V případě vykazování během tohoto období (např. odškodné, náhrada škody) - jsou údaje zpracovávány v okamžiku stanovování možné odpovědnosti GE/Společníka/Zákazníka a výkonu rozhodnutí v případě učiněnému.
 6. Pronájem
  1. Pronájem Vozidla, tj. uzavření Dílčí smlouvy o pronájmu Vozidla, je možné, jakmile má Zákazník aktivní účet v Systému blinkee.city. Aktivní status znamená:
   1. Aktivace účtu zákazníka na základě náležitých a ověřených dokumentů poskytnutých systému, potvrzujících oprávnění řídit vozidla blinkee.city.
   2. Jako platební metoda je zvolena platební karta s možností dobíjení, z níž jsou automaticky čerpány prostředky.
  2. Za účelem pronájmu Vozidla zapne Zákazník mobilní Aplikaci a řídí se zobrazenými informacemi.
  3. Nastartování / aktivace Vozidla představuje uzavření Dílčí smlouvy o pronájmu Vozidla s Partnerem.
  4. Stranou Dílčí smlouvy o pronájmu Vozidla je Společnost a Zákazník.
  5. Před jízdou je třeba, aby se Zákazník ujistil, že Vozidlo je schopno provozu na silnici a vzít v úvahu převažující podmínky na vozovce, především kontrolou pneumatik a brzd. Pokud neexistuje záruka, že je Vozidlo schopno provozu na silnici, nesmí se Vozidlo užívat. Zjištěnou vadu je třeba ohlásit Společnosti prostřednictvím mobilní aplikace, emailem na adresu: contact.cz@blinkee.city nebo telefonicky (tel. +420 603 44 99 22 před jízdou. S výjimkou škod, které již nahlášeny byly.
  6. V případě odhalení jakéhokoli defektu na Vozidle během pronájmu je Zákazník povinen okamžitě ohlásit problém Společnosti a Vozidlo zaparkovat na nejbližším povoleném místě.
  7. Pronájem a užívání vadného Vozidla Zákazníkem může mít za následek jeho / její odpovědnost za škody tímto způsobené.
  8. Zákazník nesmí na Vozidle provádět opravy či úpravy a není oprávněn přistupovat k zařízením a bateriím ve Vozidle instalovaným.
  9. Uživatel je povinen uhradit náklady na odstranění škod na vozidle náležejícím do Systému blinkee.city, které byly způsobeny užíváním Služeb v takové míře, která přesahuje škody způsobené běžným použitím.
  10. V případě, že je potřebné provést opravy škod způsobených Zákazníkem, vyhrazuje si Společnost právo účtovat platby důvodných nákladů za tyto Opravy za použití platební metody zvolené Uživatelem.
  11. Doporučuje se, aby Zákazník měl během pronájmu u sebe mobilní telefon schopný provádět telefonické hovory, za účelem kontaktování Společnosti.
  12. Na základě žádosti poskytne Zákazník v kterékoli chvíli přesnou polohu pronajatého Vozidla za účelem umožnění kontroly Vozidla.
  13. Zákazníci nacházející se mimo Oblast poskytování služeb smějí Vozidlo používat, navrácení Vozidla mimo zónu je možné maximálně do (10 km). Poplatek za zanechání Vozidla mimo zónu je uveden v Příloze č. 1 Podmínek.
  14. Kufr upevněný na zadním konci Vozidla (u skútrů) je uzpůsoben výhradně k převážení lehkých předmětů. Za účelem dodržení bezpečnosti a z obav před zničením Vozidla není dovoleno ukládat zde žádné těžké předměty. Maximální hmotnost předmětu v kufru nesmí přesáhnout 3 kg. Předměty ukládané do kufru nesmějí zapříčinit jeho špatné uzavření a nesmějí obsahovat žádné ostré hrany. Společnost ani GE nenesou odpovědnost za škodu či ztrátu zboží či předmětů převážených v kufru.
  15. Vozidlo lze pronajmout maximálně na 72 hodin. Po překročení 72 hodin je jízda automaticky ukončena a Uživateli je účtován doplatek dle ceníku doplatků.
 7. Rezervace
  1. Zákazník má právo rezervovat si dostupná Vozidla. Tato možnost je k dispozici v mobilní Aplikaci.
  2. Rezervace je platná po dobu 15 minut. Jestliže vozidlo není pronajato (tj. Dílčí smlouva o pronájmu není uzavřena) do 15 minut, je rezervace zrušena a Vozidlo bude opět k dispozici k použití jinými Zákazníky.
  3. Zákazníci mohou rezervaci bez doplatku zrušit během 15 minut prostřednictvím mobilní Aplikace.
  4. Zákazník může rezervaci prodloužit prostřednictvím placené přestávky, tj. přidělením vozidla jeho / jejímu účtu, aniž by vozidlo skutečně nastartoval. Poplatek za placenou přestávku je vypočítán dle ceníku.
  5. Další rezervace učiněná během jedné hodiny (počítáno od konce jízdy) je bezplatná. Další rezervace učiněná do hodiny je zpoplatněna dle ceníku pro přerušení jízdy.
 8. Parkování
  1. Zákazník je povinen parkovat Vozidlo náležitým způsobem:
   1. v případě skútru tak, že jej umístí na hlavní stojan, uloží helmy na místo k tomu určené, uzavře kufr;
   2. v případě jízdního kola tak, že uzamkne zámek na zadním kole a jízdní kolo umístí do veřejně přístupného stojanu
   3. v případě koloběžky tak, že vozidlo zaparkuje ve vzpřímené poloze tak, aby jej podepíral stojan.
  2. Zákazník parkující vozidlo je povinen zaparkovat vozidlo v souladu s pravidly silničního provozu.
  3. Parkování Vozidla je možné pouze na veřejných parkovacích místech a na místech, kde je parkování vozidla povoleno.
  4. Parkování není dovoleno na parkovacích místech vyhrazených pro invalidy, místech s omezenou parkovací dobou, omezeným parkováním, vyhrazeným pro vozidla taxi a na soukromých parkovacích stáních (např. v autoservisech, na parkovištích supermarketů či jiných parkovacích místech zvláštního určení) apod.
  5. V případě zaparkování Vozidla způsobem, který není v souladu s Podmínkami a platnými právními předpisy, může Zákazník nést odpovědnost v souladu s všeobecně platnými předpisy.
  6. V případě zanechání / zaparkování Vozidla na nedovoleném místě a / nebo uložení pokut a poplatků v této souvislosti policií, bude Společnost vyžadovat odpovídající částku od Zákazníka v souladu s Podmínkami.
 9. Navrácení
  1. Zákazník je povinen vrátit Vozidlo náležitým způsobem.
  2. Navrácení Vozidla se považuje za náležité, pokud:
   1. Bylo Vozidlo zanecháno v souladu s právními předpisy
   2. Vozidlo bylo zaparkováno na místě přístupném v rámci Oblasti poskytování služeb stanovené Společností,
   3. V případě skútrů:
    1. Vozidlo bylo umístěno na hlavní stojan,
    2. Helmy byly uloženy na určené místo,
    3. Kufr je zavřený,
    4. Skútr byl navrácen v rámci oblasti poskytování služeb.
   4. V případě jízdních kol:
    1. Zámek na zadním kole jízdního kola je uzamknut
    2. Jízdní kolo bylo zaparkováno na veřejně přístupném stojanu v rámci vyznačené parkovací zóny označené v aplikaci písmenem "P".
   5. V případě koloběžek:
    1. Vozidlo je zaparkováno ve vzpřímené pozici, podpíráno stojanem.
    2. Vozidlo bylo zanecháno v zóně
    3. Vozidlo neblokuje či nepřekáží řádnému užívání dopravních tras třetími stranami.
   6. Aplikace potvrdila náležité ukončení pronájmu po kliknutí na tlačítko "Ukončit".
   7. Signál operátorů mobilních sítí je dostupný v oblasti, kde bylo vozidlo navráceno.
   8. Vozidlo je manuálně vypnuto.
   9. V situacích stanovených v aplikaci je možné požadovat vyfotografování vozidla a oblasti, kde je vozidlo zanecháno.
  3. Během a po pronájmu nesmějí být předměty náležející Společnosti a umístěné na Vozidle odstraněny či vyhozeny Zákazníkem.
  4. Je třeba, aby se Zákazník ujistil, že po navrácení je Vozidlo fyzicky přístupné jiným registrovaným Zákazníkům Systému blinkee.city (tj. není uzavřeno za oplocením, překážkou atd.) a není zanecháno na místě, kde je využití systému blinkee.city omezeno, například v podzemních garážích.
  5. Jakmile byla v mobilní Aplikaci zvolena volba Ukončení pronájmu a Vozidlo bylo vráceno v souladu se zásadami výše uvedenými je Dílčí smlouva o pronájmu mezi stranami ukončena.
 10. Doba pronájmu
  1. Doba užívání Vozidla Zákazníkem je omezena úrovní nabití baterie pronajatého Vozidla.
  2. Jakmile je Vozidlo aktivováno v mobilní Aplikaci, může Zákazník obdržet několik minut zdarma pro přípravu na jízdu. Počet bezplatných minut se může lišit v závislosti na daném městě a je k dispozici v ceníku dostupném na www.blinkee.city/cs.
  3. Po celou dobu, kdy má Vozidlo patřičnou úroveň dobití potřebnou k jízdě (v případě skútrů minimálně 20%, což odpovídá dojezdu 10 km; v případě koloběžky odpovídající dojezdu 5 km), může Zákazník Vozidlo používat či přestat používat. Jakmile se baterie Vozidla vybije, vrátí Zákazník Vozidlo v souladu s všeobecnými podmínkami popsanými v těchto Podmínkách.
  4. Úroveň dobití baterie je zobrazena na tachometru Vozidla (skútr) a v mobilní Aplikaci. V závislosti na typu Vozidla mohou být kontrolky indikující vybitou baterii na tachometru zároveň zobrazeny v podobě ikon ukazatele úrovně nabití. Mobilní Aplikace zobrazuje úroveň dobití baterie v procentech zbývajících kilometrů (vzdálenostech).
  5. Společnost ani GE nebudou měnit či nabíjet baterii po dobu trvání Dílčí smlouvy o pronájmu. Zákazník není oprávněn fyzicky přistupovat k, vyměňovat či nabíjet baterii.
 11. Platební metody a poplatky
  1. V případě, že Zákazník propojí svou platební kartu se systémem zprostředkování platby. Za každou Dílčí smlouvu o pronájmu je účtován poplatek přímo z karty.
  2. Zákazník může provádět opakované platby v rámci Rychlé platby (popsané v platebním systému aplikace).
  3. Lze využít tyto platební metody:
   1. dobití platební karty, z níž budou prostředky účtovány automaticky
   2. dobití účtu prostřednictvím povolených způsobů předplatného,
  4. Tím, že souhlasí s těmito všeobecnými podmínkami, souhlasí Zákazník, že GE uplatní platbu prostřednictvím platebního nástroje (např. kreditní karta), který si zvolil v mobilní Aplikaci během registrace.
  5. Zákazník souhlasí se zatížením platebních karet poplatky plynoucími z doplatků v případě pochybení Zákazníka, např. ztráta / poškození helmy, poškození skútru, atd. Souhlasem s výše uvedeným Zákazník rovněž potvrzuje správnost údajů uvedených v mobilní Aplikaci.
  6. GE nebude zpracovávat žádné údaje v souvislosti s provedením platby, s výjimkou čísla transakce a jména a příjmení osoby provádějící platbu.
  7. Poplatek za použití Vozidla je účtován za každou započatou minutu či za stanovenou dobu pronájmu.
  8. Poplatky jsou počítány dle sazeb uvedených v Ceníku. Podkladem pro výpočet poplatku je počet minut pronájmu, počítáno od okamžiku uzavření Dílčí smlouvy o pronájmu Vozidla do chvíle náležitého navrácení Vozidla a potvrzení navrácení (ukončení pronájmu) v blinkee.city.
  9. Zákazník je vázaný Ceníkem platným v okamžiku rezervace Vozidla, který je k dispozici na stránce www.blinkee.city.
  10. Po ukončení pronájmu Vozidla obdrží Zákazník informaci o vypočtených poplatcích za užívání Vozidla.
  11. Zákazník může požadovat opětovné zaslání dříve vystaveného daňového dokladu prostřednictvím emailu na adrese contact.cz@blinkee.city
  12. V případě prodlení s platbou je možnost provádění rezervací a pronájmu Vozidel pozastavena do chvíle uhrazení poplatků v prodlení.
  13. GE, v rámci souhlasu Zákazníka se zatížením karty jeho / jejím jménem (opakovaně), může účtovat platbu na vrub této karty, jestliže částka vyplývající z Dílčí smlouvy o pronájmu Vozidla převyšuje hodnotu prostředků k dispozici na předplaceném účtu, pokud je vytvořen.
  14. GE, v rámci souhlasu Zákazníka se zatížením karty jeho / jejím jménem (opakovaně), může účtovat na vrub této karty v případě účtování poplatků uvedených v Ceníku, které jsou následkem porušení Podmínek. Úhrada je provedena poté, co byl o této úhradě uživatel předem informován.
  15. V případě záporného zůstatku na účtu Zákazníka následkem nedostatečné výše prostředků a uplatnění Dílčí smlouvy o pronájmu Vozidla je Zákazník povinen uhradit platbu Partnerovi v souladu s Ceníkem.
  16. GE umožňuje Zákazníkům platit za nabízené služby v rámci Systému blinkee.city prostřednictvím mobilní Aplikace.
 12. Pojištění
  1. Veškeré Skútry jsou pokryty pouze povinným ručením.
  2. Pojištění nepokrývá škody způsobené Zákazníkem.
 13. Stížnosti
  1. Zákazník může podat stížnost ohledně Smlouvy či Dílčí smlouvy o pronájmu Vozidla Partnerovi či Green Electricity do 14 dnů od poskytnutí služby. Veškeré stížnosti ohledně služeb poskytnutých na základě Podmínek lze podávat způsobem, který umožňuje Green Electricity či Partnerovi seznámit se s jejich obsahem. Za účelem zlepšení komunikace je doporučováno kontaktovat následující emailovou adresu: contact.pl@blinkee.city
  2. Stížnost, aby bylo možné ji náležitě vyřídit, musí obsahovat následující údaje:
   1. jméno a příjmení,
   2. emailová adresa,
   3. telefonní číslo pro urychlení kontaktu,
   4. datum a čas jízdy,
   5. podrobný popis stávající situace,
   6. identifikační číslo vozidla, tj. registrační číslo a / nebo číslo ve vozovém parku
  3. Jestliže je potřeba údaje či informace poskytnuté ve stížnosti doplnit, dříve nežli je stížnost posuzována, vyžádá si Společnost či GE po osobě vznášející stížnost doplnění v potřebném rozsahu.
  4. GE či Společnost nebudou posuzovat stížnosti, které neobsahují údaje umožňující identifikaci Zákazníka.
  5. Podání Stížnosti nezbavuje Zákazníka povinnosti včas uhradit závazky v souladu s Podmínkami a veškerými uzavřenými Smlouvami společnosti GE či Společnosti. Jestliže je stížnost posouzena ve prospěch Zákazníka, náklady vzniklé v souvislosti se špatně provedenou službou budou vráceny.
  6. Stížnost bude posouzena do 30 dnů od jejího doručení. Při nepřítomnosti reakce stěžovatele do 14 dnů od data obdržení informace od Společnosti bude stížnost posouzena v souladu s oprávněnými zájmy obou stran.
  7. V případě nesouhlasného stanoviska má Zákazník možnost využít mimosoudní metodu vyřízení stížnosti a předložení stížnosti přes mimosoudní řešení sporu či soud.
   1. Vážení zákazníci/spotřebitelé tímto si Vás dovolujeme informovat o tom, že případné spory, které vzniknou mezi Vámi a naší společností, resp. veškeré Vaše požadavky apod., se vždy snažíme řádně projednat a vyřešit k oboustranné spokojenosti. Pokud by se však nepodařilo Vaše nároky uspokojit a vznikl tak mezi Vámi a naší společností spor, máte právo na tzv. mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy o prodeji našeho zboží nebo ze smlouvy o poskytování našich služeb (dále jen „spotřebitelský spor“).
   2. V případě spotřebitelského sporu týkajících se prodeje našeho zboží či poskytování našich služeb je pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu příslušná Česká obchodní inspekce - www.coi.cz („ČOI“), na kterou se můžete obrátit ohledně jakéhokoliv spotřebitelského sporu. Od 15. 02. 2016 můžete využít k podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů a k získání informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (včetně přeshraničních sporů) také na webovou stránku https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Mohou vznikat i další tzv. pověřené osoby/subjekty k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů, u kterých je možno také mimosoudní řešení zahájit – řešit.
   3. Postup při mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je takový, že se zahajuje na návrh spotřebitele u COI (případně jiné pověřené osoby), který musí obsahovat
    1. identifikační údaje stran sporu (Vaše a naše),
    2. úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností (co je sporné),
    3. označení, čeho se navrhovatel (Vy) domáhá (např. vrácení kupní ceny, výměny zboží apod.),
    4. datum, kdy navrhovatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé (např. první reklamace),
    5. prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu podle tohoto zákona,
    6. datum a podpis navrhovatele (Váš).
   4. K návrhu se přiloží doklad o skutečnosti, že se navrhovateli nepodařilo spor vyřešit přímo (například naše korespondence apod.), a další písemnosti dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici. K návrhu se přiloží plná moc, je-li navrhovatel zastoupen na základě plné moci. Návrh lze podat zejména písemně nebo ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách ČOI, podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslaný prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh podává.
   5. Navrhovatel (Vy) může podat návrh u ČOI nebo jiného pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé (např. odstoupení od smlouvy/reklamace).
   6. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí být ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení. U zvlášť složitých sporů lze uvedenou lhůtu prodloužit, a to nejvýše o dalších 90 dnů.
   7. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu končí
    1. uzavřením dohody stran sporu (dobrovolné),
    2. jednostranným prohlášením spotřebitele o ukončení účasti na řešení sporu oznámeným ČOI nebo pověřenému subjektu,
    3. smrtí, prohlášením za mrtvého, prohlášením za nezvěstného nebo zánikem jedné ze stran sporu bez právního nástupce,
    4. marným uplynutím lhůty pro vyřešení sporu,
    5. odmítnutím návrhu (pro jeho vady).
   8. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se nezpoplatňuje. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.
   9. ČOI nebo pověřený subjekt stanoví pravidla pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kterými podrobněji upraví postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů tak, aby byla v souladu se zákonnými pravidly.
   10. V případě, že mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, nepovede k vyřešení spotřebitelského sporu, se samozřejmě vždy můžete obrátit na soud. Samozřejmě také nemusíte ani možnost mimosoudního řešení spotřebitelského sporu využít (lze to však samozřejmě vždy doporučit) a můžete se s řešením spotřebitelského sporu přímo obrátit na příslušný soud.
 14. Postup při oznamování škod
  1. Zákazník je povinen nahlásit veškeré škody v souvislosti s pronajatým Vozidlem či Vozidlem, které si pronajmout zamýšlí, v souladu s Podmínkami. Je třeba, aby oznámení proběhlo do 24 hodin poté, co k situaci došlo.
  2. Hlášení škod je možné provádět telefonicky: +420 603 44 99 22, emailem na adresu contact.cz@blinkee.city či prostřednictvím mobilní aplikace. Společnost doporučuje oznamování prostřednictvím mobilní aplikace jako nejjednodušší a nejrychlejší.
  3. Aby bylo možné hlášení o škodě řádně analyzovat, je potřeba, aby obsahovalo následující údaje:
   1. jméno a příjmení,
   2. emailová adresa,
   3. telefonní číslo pro urychlení kontaktu,
   4. místo, datum a čas,
   5. stručný popis události s informací o tom, jak ke škodě došlo
   6. fotografie vzniklé / následné škody,
   7. identifikační číslo vozidla, tj. registrační číslo a / nebo jeho číslo ve vozovém parku
  4. Jestliže je třeba údaje či informace poskytnuté v oznámení doplnit, Green Electricity či Partner požádá danou osobu o předložení doplňující zprávy ve stanoveném rozsahu.
  5. Oznámení škody nezbavuje Zákazníka povinnosti včas uhradit své závazky vůči Green Electricity či Partnerovi v souladu s Podmínkami a veškerými uzavřenými Smlouvami. Jestliže bude oznámení posouzeno ve prospěch Zákazníka, budou náklady vzniklé v souvislosti s nenáležitě poskytnutou službou vráceny.
  6. K oznámení je třeba přijmout stanovisko do 30 dnů od data jeho přijetí.
 15. Odstoupení od Smlouvy a Dílčí smlouvy o pronájmu Vozidla
  1. Dle zákona smí Zákazník odstoupit od smlouvy - bez udání důvodů - do 14 dnů od jejího uzavření. Toto časové kritérium se považuje za splněné, jestliže zákazník zašle oznámení o odstoupení od Smlouvy nejpozději v den uplynutí lhůty.
  2. Odstoupení se nevztahuje na již čerpané/poskytnuté Služby.
  3. Zákazník smí odstoupit od Smlouvy, mimo jiné, takto:
   1. zasláním oznámení o odstoupení od Smlouvy Společnosti v listinné podobě na následující emailovou adresu: contact.cz@blinkee.city,
   2. zasláním písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy Společnosti Green Electricity na poštovní adresu - Warsaw at ul. Matuszewska 14, 03-876 Warsaw.
  4. Před nastartováním Vozidla (považovaném za okamžik započetí poskytování Služby) bude Zákazník informován prostřednictvím Aplikace, že po dobu plnění Služby, on / ona ztrácí nárok na odstoupení od Dílčí smlouvy o pronájmu Vozidla.
  5. V případě odstoupení od Smlouvy či Dílčí smlouvy o pronájmu Vozidla je tato považována za neuzavřenou. V případě odstoupení od Smlouvy je každá strana povinna vrátit druhé straně vše, co podle Smlouvy obdržela. Vrácení plnění je třeba vykonat do 14 dnů. Vrácení plateb je vykonáno za použití stejných platebních metod, které pro původní transakci použil Zákazník, pokud v oznámení o odstoupení od Smlouvy Zákazník nesouhlasil s jiným řešením. Za účelem vyhnutí se jakýmkoli pochybám se stanovuje, že odstoupení od Smlouvy neovlivní potenciální platnost Dílčích smluv o pronájmu Vozidla plněných Stranami.
 16. Ukončení Smlouvy na žádost Zákazníka
  1. Zákazník má právo kdykoli odstoupit od Smlouvy či od Dílčí smlouvy i bez udání důvodu. Smlouva bude ukončena 14 dní po okamžiku odeslání informace o záměru odstoupit od Smlouvy na emailovou adresu: contact.cz@blinkee.city
  2. Jestliže má Zákazník na předplaceném účtu nevyužité prostředky, nebudou vráceny a je třeba je využít v rámci služby blinkee.city, dříve než dojde k ukončení Smlouvy.
  3. Před podáním oznámení o odstoupení je Zákazník povinen doplnit prostředky na jeho / jejím Účtu do nulové bilance. Ukončení Smlouvy za situace, kdy je na Účtu Zákazníka záporný zůstatek, neovlivní právo Společnosti nárokovat si částku odpovídající dlužné částce za poskytnuté Služby, které Zákazník neuhradil.
  4. Výmaz účtu znemožňuje opětovné otevření účtu pod stejnou emailovou adresou, tato emailová adresa bude tedy uchovávána v zašifrované podobě.
 17. Práva z vad
  1. Prodávající odpovídá, že Služby nemají vady. Zejména, že:
   1. má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Společnost nebo výrobce popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu Služby a na základě reklamy jimi prováděné,
   2. se hodí k účelu, který pro její použití Společnost uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
   3. vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  2. Společnost potvrdí v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti.
  3. Má-li Služba vadu/y, může Zákazník požadovat:
   1. Poskytnutí Služby bez vad, a to pokud tento požadavek není vzhledem k povaze vady nepřiměřený (zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nedohodnou-li se strany jinak, nebo jedná-li se o drobnou vadu),
   2. je-li však vzhledem k povaze vady neúměrný postup dle odstavce (i), má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady,
   3. není-li výše uvedený postup dle předchozích odstavců možný, může kupující odstoupit od Smlouvy.
  4. V případě odstranitelné vady, pokud kupující nemůže Službu řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, má Zákazník právo na dodání nového Služby. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
  5. Neodstoupí-li kupující od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové Služby, může požadovat i přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Společnost nemůže poskytnout novou Službu bez vad, jakož i v případě, že Společnost nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi působilo značné obtíže.
  6. Právo z vadného plnění nenáleží, pokud Zákazník věděl, že Služba má vadu, anebo pokud Zákazník vadu sám způsobil.
  7. Má-li Služba vadu, z níž je Společnost zavázána, a jedná-li se o Službu za nižší cenu, má Zákazník právo na přiměřenou slevu.
  8. Reklamace se uplatňují u Společnosti dle jejích kontaktních údajů. Uplatní-li se právo z vadného plnění (reklamace), potvrdí Společnost v písemné formě, kdy právo uplatnil.
  9. Společnost o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů.
  10. Společnost vyrozumí spotřebitele o vyřízení reklamace emailem nebo sms.
  11. O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace se požaduje, jakož i o způsobu vyřízení reklamace (včetně případného písemného odůvodnění zamítnutí reklamace), vydá Společnost písemné potvrzení.
 18. Informační povinnost
  Společnost tímto informuje a Zákazníci stvrzují, že byli a jsou informováni o dále uvedeném:
  1. totožnosti Společnosti, kterou je společnost E-sharing s.r.o., IČ: 26453576, vedená u Městského soudu v Praze sp.zn. C 83286, sídlo: Praha 1, Václavské nám. 57/813, PSČ 11000, telefonní čísla a adresa pro doručování elektronické pošty a další kontaktní údaje jsou uvedeny na v odkazu – Kontakty,
  2. označení Služby a popis je uveden na stránkách,
  3. ceně Služby, případně způsobu jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků, která je vždy uvedena v ceníku na stránkách a je konečná,
  4. způsobu platby s možností výběru je uveden výše,
  5. v způsobu dodání nebo plnění Služby je uveden výše,
  6. nákladech na dodání Služby jsou uvedeny v ceníku,
  7. o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv, jsou uvedeny výše,
  8. o tom, že Společnost uchovává v digitální a chráněné podobě obsah Dílčích smluv, a to včetně sdělených osobních a dalších údajů a pro jejich ochranu používá aktuální technická opatření odpovídající aktuálně používaným obvyklým technickým systémům a zabezpečením; kupující je oprávněn kdykoliv požádat o sdělení aktuálně používaných technických prostředků a Společnost tyto na dotaz sdělí v rozsahu dostatečném pro informovanost kupujícího a neohrožujícím obchodní tajemství a jinou důvěrnost informací,
  9. o tom, že digitální obsah Dílčích smluv a dalších případných údajů uchovávaný Společností je slučitelný (a použitelný) s běžně aktuálně používaným (i) hardwarem, tj. osobními počítači na platformách PC – personal computer a Mac – společnosti Apple a (ii) softwarem – běžně používanými kancelářskými systémy, tj. zejména kancelářský balík Microsoft Office – aktuálně používaný (zejména formát word, excel atd.), Acrobat reader (zejména formát PDF), běžné webové/internetové formáty (formát html). Prodávající v souladu s příslušnými právními předpisy výše uvedené formáty a názvy sděluje ve snaze srozumitelného sdělení v běžně používané formě,
  10. nákladech na prostředky komunikace na dálku, kdy s využitím/používáním stránek nejsou spojeny žádné další náklady, poplatky apod., s výjimkou nezbytných poplatků na internetové připojení, které si hradí Zákazník v závislosti na jím využívané služby internetového připojení,
  11. o možnosti odstoupení, kdy Zákazník má právo odstoupit od smlouvy i bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy,
  12. o tom, že Zákazník je oprávněn zaslat Společnosti stížnosti jakoukoliv formou a v jakékoliv věci a Společnost se jimi bude zabývat a učiní vše, aby je vyřídil; Zákazník se dále může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru, kterým je (a) Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) - pro ochranu spotřebitele, (b) živnostenské úřady (www.statnisprava.cz) - dozor nad dodržováním povinností oblasti obchodu a služeb, (c) Úřad na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) - ochrana osobních údajů; v případě, že strany nedohodnou na smírném vyřešení jejich sporů, může se kterákoli z nich obrátit na příslušný sud,
  13. o tom, že Dílčí smlouva bude u něho uložena a umožní k ní na vyžádání kupujícímu přístup,
  14. o tom, že Dílčí smlouva a další kroky vedoucí k uzavření smlouvy a stránky takové jsou v českém jazyce,
  15. o tom, že k uzavření smlouvy dochází prostřednictvím vyplnění nezbytných údajů, tj. vyplněním nezbytných údajů v registračního formuláře a jeho potvrzením a Dílčí smlouva odemknutím Vozidla,
  16. v případě zjištění chyb vzniklých při zadávání dat je možné tyto opravit, a to stejným způsobem, jakým byly příslušné údaje zadány,
  17. o tom, že Zákazník je oprávněn si v textové podobě kromě Smlouvy a Dílčí smlouvy ze stránek i znění těchto Podmínek.
  18. V případě, že z jakéhokoliv důvodu (omylu apod.) se ujednání těchto Podmínek odchylují od zákonných ustanovení na ochranu spotřebitele, pak se k nim nepřihlíží. To platí i v případě, že se Zákazník vzdá zvláštního práva, které mu zákon poskytuje.
 19. Závěrečná ustanovení
  1. Souhlas s těmito Podmínkami a pronájem Vozidla (uzavření Dílčí smlouvy o pronájmu Vozidla) se rovnají prohlášení Zákazníka, že jeho / její zdravotní stav mu umožňuje bezpečně řídit Vozidlo, že vlastní oprávnění vyžadované zákonem k tomu, aby mohl Vozidlo řídit a má znalost dopravních předpisů.
  2. Společnost si vyhrazuje právo ukončit Smlouvu i bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 30 dní.
  3. Společnost je oprávněna měnit či upravovat tyto Podmínky, přičemž nové/upravené Podmínky budou zaslány 14 dní předem prostřednictvím emailové pošty či na emailovou adresu uvedenou při registraci a budou zveřejněny na webové stránce: www.blinkee.city/cs.
  4. Zásady ochrany osobních údajů jsou k dispozici na webové stránce www.blinkee.city/cs v záložce Ochrana osobních údajů.